ł
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.sklep.kabexdocieplenia.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: http:/www.sklep.kabexdocieplenia.pl jest Paweł Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KABEX Paweł Kędzierski z siedzibą w Nadarzynie, 05-830, ul. Pruszkowska 35, która została zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pod numerem 12749, NIP: 5341962518, REGON: 017373759,  

dane kontaktowe: tel: 22/739-99-41 adres e-mail: sklep@kabexdocieplenia.pl

W dalszej części regulaminu zwany dalej „Sprzedającym”

1.2. Niniejszy Regulamin określa:

- rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, oraz tryb postępowania reklamacyjnego,

- prawa i obowiązki Sprzedającego i Klienta związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawieraniem umów sprzedaży na odległość,

- zasady dokonywania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

- zasady ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usług oraz zawierających umowę sprzedaży.

 

1.3. Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedającego wskazanego w pkt. 1 oraz adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego przy rejestracji, a nadto za pośrednictwem telefonu w godzinach 8-16.

1.4. Sprzedający prowadzi sprzedaż poprzez Stronę Internetową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Do rejestracji i składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa  Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

2.2. Zakup towaru oferowanego w Sklepie Internetowym możliwy jest poprzez rejestrację konta lub bez rejestracji.

2.3. W przypadku rejestracji konta Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne dane do składania zamówień dane tj. imię i nazwisko lub w przypadku przedsiębiorcy nazwa, adres poczty elektronicznej, adres, numer telefonu kontaktowego i numer NIP bądź KRS jeżeli jest wymagany. Założenie konta i zapisanie danych następuje przez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola „Zarejestruj się”.

2.4. W przypadku zakupu bez rejestracji Klient po naciśnięciu pola „Kupuję bez rejestracji” wypełnia dane tj. imię i nazwisko lub w przypadku przedsiębiorcy nazwa, adres poczty elektronicznej, adres, numer telefonu kontaktowego i numer NIP bądź KRS jeżeli jest wymagany.

2.5. W „Koszyku” przed dokonaniem zamówienia, dla Klienta uwidoczniony zostanie dokładny opis   wybranych towarów, zawierający ich istotne cechy, a także jednostkowa i łączna cena wybranych towarów, wraz z kosztem wybranego sposobu dostawy oraz kwoty pobrania, jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem. 

2.6. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie ze stanem faktycznym. 

2.7. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy; nie dochodzi jeszcze do zawarcia ważnej umowy sprzedaży, bo do tego potrzebne jest przyjęcie oferty przez sprzedającego.

2.8.. Z tytułu zakupu towaru Klientowi zostanie wystawiona i przesłana na adres poczty elektronicznej faktura. Faktura zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatkach od towarów i usług.

2.9. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego. 

2.10. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 

 1. CENA

3.1. Wszystkie ceny towarów podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

3.2. Sprzedający zastrzega, że ceny podane na stronie Sklepu Internetowego mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie uwzględnione na stronie Sklepu Internetowego, natomiast dla Klienta wiążące są ceny przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili złożenia zamówienia. 

3.3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w „Koszyku” po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. Koszty dostawy nie są uwzględniane w koszyku, jednak Klient zobowiązany jest je ponieść, w wysokości określonej indywidualnie przez Sprzedającego, po złożeniu zamówienia przez Klienta.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI  

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zakupiony towar:

- przelewem na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Przelewu należy dokonać w terminie  3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji,

- przy odbiorze własnym – gotówką lub kartą w siedzibie lub jednej z filii KABEX Paweł Kędzierski.

 

4.2. Należność w formie przedpłaty przelewem należy uregulować na konto:

Paweł Kędzierski Kabex 

BNP PARIBAS S.A. 61 1600 1462 1848 5861 0000 0001

 

 1. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

5.1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem:
- poprzez transport Sprzedającego,
- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- poprzez odbiór własny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17.

5.2. Koszty dostawy:

- za pośrednictwem transportu Sprzedającego – z uwagi na zróżnicowane gabaryty towaru oraz ogólnopolski zasięg dostawy, koszt dostawy określany  jest indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia oraz miejsca dostawy,

- za pośrednictwem firmy kurierskiej –  z uwagi na zróżnicowane gabaryty towaru oraz ogólnopolski zasięg dostawy, koszt dostawy określany  jest indywidualnie, w zależności od wielkości zamówienia oraz miejsca dostawy,

- odbiór własny – Klient nie ponosi kosztów dostawy.

 

5.3. Możliwe opcje dostawy podawane są przy każdym towarze, na stronie prezentującej towar. Sprzedający zastrzega, że z uwagi na gabaryty niektórych produktów, dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej może być niedostępna, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie prezentującej towar, przed złożeniem zamówienia. 

5.4. Sprzedający może zastrzec w ofercie przedstawionej w Sklepie, dostępność określonego towaru na określonym terenie kraju, z uwagi na brak możliwości dostawy lub zastrzec przy takim produkcie tylko „odbiór własny”. Klient zostanie poinformowany o takim fakcie, na stronie Sklepu Internetowego przy prezentacji danego towaru, którego dotyczy zastrzeżenie. 

  1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin. Czas realizacji zamówienia jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.
  2. Początek biegu terminu dostawy wygląda następująco:

- w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” lub wyboru odbioru własnego, od momentu złożenia zamówienia, 

- w przypadku płatności przelewem od dnia zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na rachunku bankowym Sprzedającego.

 

5.7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu dostawy, o czym poinformuje Klienta. Nie będzie to jednak termin dłuższy niż 30 dni.  

5.8. Towar wysyłany i dostarczany jest w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy lub w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (niedziela i święta),  dostawa towaru może wydłużyć się o ilość tych dni. Czas realizacji zamówienia w żadnym wypadku nie będzie przekraczał 30 dni. 

5.9. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego, który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.

5.10. W przypadku braku możliwości wykonania zobowiązania przez Sprzedającego (np. z powodu braku dostępności towaru), po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie 7 dni, a jeżeli Klient dokonał już płatności to w terminie tym zwróci mu wpłaconą kwotę.

5.11. Klient po otrzymaniu przesyłki powinien dokładnie sprawdzić jej zawartość oraz stan opakowania. W przypadku stwierdzenie jakichkolwiek ewentualnych ubytków czy uszkodzeń Klient powinien dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Po stwierdzeniu uszkodzenia zaleca się sporządzić protokół szkody.

 1. PRAWO KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. 

6.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego – Pawła Kędzierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KABEX Paweł Kędzierski, adres: ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn, nr tel. 22/739-99-41, adres e-mail: sklep.kabexdocieplenia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

6.3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

6.5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6. Towar należy odesłać na adres:  Paweł Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KABEX Paweł Kędzierski, ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 

6.7.Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

6.8.  Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6.9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

6.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

ZAŁĄCZNIK NR1 

 

 1. REKLAMACJE I WARUNKI GWARANCJI

7.1. Sprzedający, jako przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru dostrzeże w nim wady może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji. Wskazanie czy i jakiej treści gwarancja jest udzielana na towar znajduje się przy opisie danego towaru.

 

7.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w związku z wadami towaru (rękojmia), jeżeli w terminie 2 lat od daty wydania ma towaru przez Sprzedającego stwierdzi, że towar ma wady. Klient ma prawo dochodzenia roszczenia o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad, w terminie roku od dnia stwierdzenia wady.

 

7.3. W przypadku kiedy Klient nabywa towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (przedsiębiorca) traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. 

 

7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie ustosunkowania się do reklamacji. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Sprzedający powiadomi o tym reklamującego na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 

 

7.5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej reklamacja@kabexdocieplenia.pl , listownie na adres: Paweł Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KABEX Paweł Kędzierski, ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn.

 

7.6. Reklamacja  powinna zawierać w szczególności: opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, tj. imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego. Dodatkowo należy wskazać numer zamówienia lub dołączyć dowód zakupu (fakturę VAT). 

 

7.7. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedającego a w przypadku gdy rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania powodowałoby nadmierne utrudnienie w jego dostarczeniu przez Klienta, Klient zobowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje.

 

7.8. Po ewentualnym uznaniu reklamacji przez Sprzedającego, zwróci on Klientowi poniesiony przez Klienta koszt dostawy, jeżeli takie koszty poniósł, na podane przez Klienta konto lub w inny sposób ustalony przez strony.

 

7.9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta , Sprzedający niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność za wadliwy towar niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

7.10. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 

 

7.11.Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.

  

7.12. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia tych roszczeń, a w szczególności:

- skorzystania z pośrednictwa rzeczników praw konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- skorzystania z pośrednictwa instytucji zajmujących się mediacją na zasadach określonych przez te instytucje. 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

8.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego www.sklep.kabexdocieplenia.pl jest KABEX Paweł Kędzierski z siedzibą w Nadarzynie.

8.2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

- realizacji umowy,

- założenia konta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

- jeśli klient wyrazi na to zgodę w celach marketingowych.

8.3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednak niezbędne w celu założenia konta użytkownika lub złożenia zamówienia i zakupu towaru.

8.4. Na podstawie Rozporządzenia o danych osobowych, dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  Klient ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

- żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

- żądania usunięcia swoich danych osobowych  (art. 17 RODO),

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

- żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

powyższe żądania należy zgłosić na adres poczty elektronicznej sklep@kabexdocieplenia.pl 

8.5. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

8.6. Administrator gwarantuje poufność przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, w tym przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub usunięciem danych. 

 

9.OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

9.1. Prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych (Dz.U. 2019, 1231 t.j. ) do Sklepu oraz treści znajdujących się na stronie Sklepu, w tym nazwa, elementy graficzne oraz wszelkie prawa chronione ustawą Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2020, 286 t.j.), w tym prawa ochronne na znaki towarowe, należą do Sprzedającego lub do podmiotów, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy, a ich przetwarzanie przez osoby trzecie jest zabronione.

9.2. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zakazane. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02 listopada 2020r.

10.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Klienta pod adresem www.sklep.kanexdocieplenia.pl/regulamin

10.3. Sprzedający na żądanie Klienta udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedający.

10.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyny Klientowi.

10.5. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu na stronie internetowej www.sklep.kabexdocieplenia.pl/regulamin oraz bezpośrednie poinformowanie Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

10.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Sklepu Internetowego i bezpośredniego poinformowania zgodnie z pkt 12.5.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), przepisu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) i  przepisy ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.)

10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Klienta.
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl