do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.kabexdocieplenia.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: http:/www.sklep.kabex
docieplenia.pl jest Paweł Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KABEX Paweł
Kędzierski z siedzibą w Nadarzynie, 05-830, ul. Pruszkowska 35, która została zarejestrowana przez
Prezydenta Miasta Pruszkowa pod numerem 12749, NIP: 5341962518, REGON: 017373759,
dane kontaktowe: tel:.22/739-99-41 , adres e-mail: sklep@kabexdocieplenia.pl
W dalszej części regulaminu zwany „Sprzedającym”.
1.2. Niniejszy Regulamin określa:
- rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki
zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, oraz tryb postępowania
reklamacyjnego,
- prawa i obowiązki Sprzedającego i Klienta związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
oraz zawieraniem umów sprzedaży na odległość,
- zasady dokonywania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
- zasady ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usług oraz zawierających umowę
sprzedaży.
1.3. Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem
oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej
Sprzedającego wskazanego w pkt. 1 oraz adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego przy
rejestracji, a nadto za pośrednictwem telefonu w godzinach 8-16.
1.4. Sprzedający prowadzi sprzedaż poprzez Stronę Internetową wyłącznie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
2.REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
2.1. Do rejestracji i składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne
z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
2.2. Zakup towaru oferowanego w Sklepie Internetowym możliwy jest poprzez rejestrację konta lub
bez rejestracji.
2.3. W przypadku rejestracji konta, Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne dane
do składania zamówień dane tj. imię i nazwisko lub w przypadku przedsiębiorcy nazwa, adres poczty
elektronicznej, adres, numer telefonu kontaktowego i numer NIP bądź KRS jeżeli jest wymagany.
Założenie konta i zapisanie danych następuje przez określenie hasła umożliwiającego indywidualny
dostęp i naciśnięcie pola „Zarejestruj się”.
2.4. W przypadku zakupu bez rejestracji, Klient po naciśnięciu pola „Kupuję bez rejestracji” wypełnia
dane tj. imię i nazwisko lub w przypadku przedsiębiorcy nazwa, adres poczty elektronicznej, adres,
numer telefonu kontaktowego i numer NIP bądź KRS jeżeli jest wymagany.

2.5. W „Koszyku” przed dokonaniem zamówienia, dla Klienta uwidoczniony zostanie dokładny opis
wybranych towarów, zawierający ich istotne cechy, a także jednostkowa i łączna cena wybranych
towarów, wraz z kosztem wybranego sposobu dostawy.
2.6. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie ze stanem faktycznym.
2.7. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy: nie dochodzi jeszcze do zawarcia
ważnej umowy sprzedaży , bo do tego potrzebne jest przyjęcie oferty przez Sprzedającego. Złożenie
zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
2.8.. Z tytułu zakupu towaru Klientowi zostanie wystawiona i przesłana na adres poczty elektronicznej
faktura. Faktura zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna. Akceptacja Regulaminu oznacza
zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatkach od
towarów i usług.
2.9. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony
Sklepu Internetowego.
2.10. Zakazane jest umieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
3. CENA
3.1. Wszystkie ceny towarów podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i
zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
3.2. Sprzedający zastrzega, że ceny podane na stronie Sklepu Internetowego mogą ulec zmianie, co
zostanie niezwłocznie uwzględnione na stronie Sklepu Internetowego, natomiast dla Klienta wiążące
są ceny przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili złożenia zamówienia.
3.3. Cena, cena jednostkowa lub informacja o obniżonej cenie zostanie umieszczona bezpośrednio
przy danym towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy cena.
3.4 W przypadku obniżenia ceny towaru, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie
również informacja o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki.
3.5 Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o
obniżonej cenie uwidoczniona będzie również informacja o najniższej cenie tego towaru, która
obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia
wprowadzenia obniżki.
3.6 Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w „Koszyku” po
dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. Koszty
dostawy nie są uwzględniane w koszyku, jednak Klient zobowiązany jest je ponieść, w wysokości
określonej indywidualnie przez Sprzedającego, po złożeniu zamówienia przez Klienta.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zakupiony towar:
- przelewem na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto
bankowe Sprzedającego. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku
bankowym Sprzedającego. Przelewu należy dokonać w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do realizacji,
- przy odbiorze własnym – gotówką lub kartą w siedzibie lub jednej z filii KABEX Paweł Kędzierski.

4.2. Należność w formie przedpłaty przelewem należy uregulować na konto:
Paweł Kędzierski Kabex, nr konta w BNP PARIBAS S.A. 61 1600 1462 1848 5861 0000 0001
5. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
5.1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem:
- poprzez transport Sprzedającego,
- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- poprzez odbiór własny po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17
5.2. Koszty dostawy:
- za pośrednictwem transportu Sprzedającego – z uwagi na zróżnicowane gabaryty towaru oraz
ogólnopolski zasięg dostawy, koszt dostawy określany  jest indywidualnie w zależności od wielkości
zamówienia oraz miejsca dostawy,
- za pośrednictwem firmy kurierskiej – z uwagi na zróżnicowane gabaryty towaru oraz ogólnopolski
zasięg dostawy, koszt dostawy określany  jest indywidualnie, w zależności od wielkości zamówienia
oraz miejsca dostawy,
- odbiór własny – Klient nie ponosi kosztów dostawy.
5.3. Możliwe opcje dostawy podawane są przy każdym towarze, na stronie prezentującej towar.
Sprzedający zastrzega, że z uwagi na gabaryty niektórych produktów, dostawa za pośrednictwem
firmy kurierskiej może być niedostępna, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie
prezentującej towar, przed złożeniem zamówienia.
5.4. Sprzedający może zastrzec w ofercie przedstawionej w Sklepie, dostępność określonego towaru
na określonym terenie kraju, z uwagi na brak możliwości dostawy lub zastrzec przy takim produkcie
tylko „odbiór własny”. Klient zostanie poinformowany o takim fakcie, na stronie Sklepu
Internetowego przy prezentacji danego towaru, którego dotyczy zastrzeżenie.
5.5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny
termin. Czas realizacji zamówienia jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.
5.6. Początek biegu terminu dostawy wygląda następująco:
- w przypadku wyboru opcji odbioru własnego, od momentu złożenia zamówienia,
- w przypadku płatności przelewem od dnia zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na rachunku
bankowym Sprzedającego.
5.7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu dostawy, o czym poinformuje
Klienta. Nie będzie to jednak termin dłuższy niż 30 dni.
5.8. Towar wysyłany i dostarczany jest w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Jeżeli zamówienie
zostało złożone w dniu wolnym od pracy lub w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (niedziela i
święta), dostawa towaru może wydłużyć się o ilość tych dni. Czas realizacji zamówienia w żadnym
wypadku nie będzie przekraczał 30 dni.
5.9. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg,
lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do
lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki należy odebrać z samochodu kurierskiego,
który dostarczy przesyłkę pod budynek wskazany w adresie dostawy.

5.10. W przypadku braku możliwości wykonania zobowiązania przez Sprzedającego (np. z powodu
braku dostępności towaru), po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym
fakcie Klienta w terminie 7 dni, a jeżeli Klient dokonał już płatności to w terminie tym zwróci mu
wpłaconą kwotę.
5.11. Klient po otrzymaniu przesyłki powinien dokładnie sprawdzić jej zawartość oraz stan
opakowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek ewentualnych ubytków czy uszkodzeń Klient
powinien dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Po
stwierdzeniu uszkodzenia zaleca się sporządzić protokół szkody.
6. PRAWO KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14
dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
6.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego –
Pawła Kędzierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KABEX Paweł Kędzierski,
adres: ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn, nr tel22/739-99-41, adres e-mail:
sklep@kabexdocieplenia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient
może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie
dotyczące wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
6.4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedający zwraca Klientowi otrzymane
płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi
się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
6.5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.6. Towar należy odesłać na adres: Paweł Kędzierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
KABEX Paweł Kędzierski, ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
6.7.Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6.8.  Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z  art.
15 ust. 3  i  art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z zm. .), ma obowiązek zapłaty
za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie
do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest
wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
6.9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6.10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

6.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma
kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
7. REKLAMACJE I WARUNKI GWARANCJI
7.1. Sprzedający, jako przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad. Jeżeli
Klient po otrzymaniu towaru dostrzeże w nim wady może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji.
Wskazanie czy i jakiej treści gwarancja jest udzielana na towar znajduje się przy opisie danego
towaru.
7.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w związku z niezgodnością
towaru z umową , jeżeli w terminie 2 lat od daty wydania ma towaru przez Sprzedającego stwierdzi,
że towar jest niezgodny z umową.

7.3. W przypadku kiedy Klient nabywa towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością
zawodową lub gospodarczą (przedsiębiorca) traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał
towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił
sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy
wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie ustosunkowania się do reklamacji. Jeżeli reklamacja nie
może zostać rozpatrzona w danym terminie, Sprzedający powiadomi o tym reklamującego na piśmie
bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia
reklamacji.
7.5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres:
reklamacja@kabexdocieplenia.pl , listownie na adres: Paweł Kędzierski prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą KABEX Paweł Kędzierski, ul. Pruszkowska 35, 05-830 Nadarzyn.
7.6. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: opis problemu będącego podstawą reklamacji
oraz dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, tj. imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, adres
zamieszkania bądź siedziby podmiotu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku
bankowego oraz wskazanie żądania. Dodatkowo należy wskazać numer zamówienia lub dołączyć
dowód zakupu (fakturę VAT).
7.7. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien odesłać towar na adres
Sprzedającego a w przypadku gdy rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania powodowałoby
nadmierne utrudnienie w jego dostarczeniu przez Klienta, Klient zobowiązany jest udostępnić towar
Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje.
7.8. Po ewentualnym uznaniu reklamacji przez Sprzedającego, zwróci on Klientowi poniesiony przez
Klienta koszt dostawy, jeżeli takie koszty poniósł, na podane przez Klienta konto lub w inny sposób
ustalony przez strony.
7.9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający niezwłocznie wymieni
towar na zgodny z umową albo dokona naprawy . Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. W
przypadku braku możliwości wymiany towaru na zgodny z umową, jego naprawy lub obniżenia ceny ,
Sprzedający zwróci niezwłocznie należność za towar niezgodny z umową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7.10. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego żądać
wymiany towaru na zgodny z umową albo zamiast wymiany rzeczy żądać napraw, chyba że
doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedającego.
7.11. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub
gospodarczą (przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze
przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru
ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego towaru.

7.12. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia tych roszczeń, a w szczególności:
- skorzystania z pośrednictwa rzeczników praw konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i
Konsumentów,
- skorzystania z pośrednictwa instytucji zajmujących się mediacją na zasadach określonych przez te
instytucje.
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego
www.sklep.kabexdocieplenia.pl jest KABEX Paweł Kędzierski z siedzibą w Nadarzynie.
8.2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
- realizacji umowy,
- założenia konta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
- jeśli klient wyrazi na to zgodę w celach marketingowych.
8.3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednak niezbędne w celu założenia konta
użytkownika lub złożenia zamówienia i zakupu towaru.
8.4. Na podstawie Rozporządzenia o danych osobowych, dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Klient
ma prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
- żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
- żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
- żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) powyższe żądania należy zgłosić na adres
poczty elektronicznej
8.5. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu
przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę,
któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać
niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych
odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
8.6. Administrator gwarantuje poufność przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje
środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych
osobowych odpowiednie dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są
chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, w tym przed zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub usunięciem danych.
9.OCHRONA PRAW AUTORSKICH
9.1. Prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych (Dz.U. 2019, 1231 t.j. )
do Sklepu oraz treści znajdujących się na stronie Sklepu, w tym nazwa, elementy graficzne oraz
wszelkie prawa chronione ustawą Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2020, 286 t.j.), w tym prawa
ochronne na znaki towarowe, należą do Sprzedającego lub do podmiotów, z którymi Sprzedający
zawarł stosowne umowy, a ich przetwarzanie przez osoby trzecie jest zabronione.
9.2. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności
wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez
pisemnej zgody Sprzedającego jest zakazane.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01/01/2023r.

10.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Klienta pod adresem
www.sklep.kabexdocieplenia.pl/regulamin
10.3. Sprzedający na żądanie Klienta udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający
jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Sprzedający.
10.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności
uzasadniania przyczyny Klientowi.
10.5. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zmianach dokonanych w Regulaminie
poprzez umieszczenie jednolitego tekstu na stronie internetowej
www.kabexdocieplenia.pl/regulamin oraz bezpośrednie poinformowanie Klienta drogą elektroniczną
na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
10.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia
jego treści na stronie internetowej Sklepu Internetowego
10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), przepisu
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) i przepisy ustawy oświadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.)
10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Klienta.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Masz pytania? Zadzwoń! 22 729 87 17
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl